Haisha – foto și haiku: Clara T. (adya C)
Haiga – desen și haiku: Clara T. (adya C)

Haisha – fotografie și haiku: Clara T. (Adya)